Informacje dla rodziców - RODO

 • Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu tych danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) – zwanego dalej Rozporządzeniem, informuję, iż:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych oraz danych osobowych Pani/Pana dziecka, zwanych dalej danymi osobowymi, jest Przedszkole nr 419 w Warszawie, ul. Ryżowa 17, reprezentowane przez Dyrektora.
  2. Inspektorem ochrony danych osobowych jest Pan Jakub Biernacki (e-mail: jbiernacki@dbfo-wlochy.waw.pl, tel.: 723 239 980)
  3. Administrator danych osobowych przetwarza dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a, b, c, e Rozporządzenia.
  4. Dane osobowe przetwarzane będą w celach:
   1. rekrutacji dzieci do przedszkola;
   2. ewidencji dzieci;
   3. realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, w tym prowadzenia dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej;
   4. w celach sprawozdawczych;
   5. w pozostałych przypadkach wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody.
  5. W związku z przetwarzaniem danych osobowych w celach, o których mowa w pkt 4 odbiorcą danych osobowych będzie
   1. organ prowadzący oraz organy sprawujące nadzór nad działalnością Przedszkola;
   2. podmioty zewnętrzne, którym Administrator danych osobowych przekazuje dane osobowe na podstawie delegacji zawartych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa, w tym zawartych w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty oraz w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe;
   3. podmioty współpracujące z Przedszkolem w zakresie edukacji, opieki i wychowania;
  6. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów, a po tym czasie przez okres i w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
  7. Każdej osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo do kontroli treści swoich danych, do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania i przenoszenia, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  8. W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny.
  9. Podanie danych osobowych jest obowiązkowe w sytuacji, gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa.
  10. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, nie będą profilowane, dane będą przechowywane na terenie Unii Europejskiej.
  11. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu danych, każdej osobie przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych(Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
Skip to content