Rada Rodziców Przedszkola Nr 419

 • Rada rodziców w Przedszkolu nr 419 w Warszawie jest wewnętrzną organizacją, powołaną w celu zaangażowania rodziców w realizację zadań opiekuńczych, wychowawczych i dydaktycznych Przedszkola.

  Członkowie Rady Rodziców ściśle współdziałają z Dyrektorem, kadrą pedagogiczną, a także instytucjami nadzorującymi pracę przedszkola, by skutecznie wspierać placówkę w realizacji jej zadań.

  • Cele Rady Rodziców Przedszkola 419 to:

  1.Wsparcie poprzez oddziaływanie na dzieci w środowisku rodzinnym i przedszkolnym w procesie dydaktyczno-wychowawczym, zgodnie z ich potrzebami, możliwościami rozwojowymi i zdrowotnymi;

  2. Doskonalenie organizacji pracy Przedszkola na płaszczyznach kształcenia, wychowania, opieki i rozwoju podopiecznych;

  3. Angażowanie rodziców do czynnego udziału w realizacji programu rozwoju, zadań wychowawczo-dydaktycznych oraz udzielanie w tym zakresie pomocy;

  4. Współtworzenie wraz z kadrą przedszkola optymalnego środowiska społecznego i warunków materialnych do lepszego funkcjonowania Przedszkola.

  • Obowiązki Rady Rodziców Przedszkola 419:

  -gromadzenie oraz gospodarowanie środkami finansowymi w sposób racjonalny i oszczędny, adekwatny do aktualnych potrzeb przedszkola

  -działanie w sposób przejrzysty. Obowiązkiem Rady Rodziców jest informowanie o prowadzonych przez Radę działaniach zainteresowane osoby;

  – obowiązkiem członków Rady Rodziców jest również systematyczne rozliczanie się z wykorzystanych środków finansowych;

  -obowiązkiem Rady Rodziców jest dołożenie wszelkich starań i podjęcie wszystkich możliwych działań w celu usprawnienia, wzbogacenia i wspomożenia działalności przedszkola na płaszczyznach kształcenia, wychowania, opieki i rozwoju podopiecznych przedszkola.

  • Rada Rodziców Przedszkola nr 419 w roku szkolnym 2023/2024

  Przewodnicząca – Iwona Rosłoń

  Z-ca przewodniczącego – Paweł Kempista

  Sekretarz – Sandra Cieślik

Skip to content