Projekt "Moje przedszkole- najlepszy start"

14 marca 2017

Nasze Przedszkole bierze udział w projekcie „Moje przedszkole – najlepszy start – Dzielnica Włochy m.st. Warszawa”  realizowanym przez Syntea S.A. w partnerstwie z Dzielnicą Włochy m.st. Warszawy.

Celem projektu jest podniesienie jakości edukacji przedszkolnej dziewięciu przedszkoli w Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy, poprzez realizację dodatkowej oferty edukacyjnej i specjalistycznej, umożliwiającej dziecku z niepełnosprawnością udział w wychowaniu przedszkolnym poprzez wyrównanie deficytu, wynikającego z niepełnosprawności oraz rozszerzenie oferty Ośrodków Wychowania Przedszkolnego o dodatkowe zajęcia wyrównujące szanse edukacyjne dzieci w zakresie stwierdzonych deficytów (w tym wykorzystujące ICT).

Cele szczegółowe Projektu:

  • Podniesienie jakości oferty edukacyjnej poprzez opracowanie innowacyjnych programów zajęć dla dziewięciu przedszkoli w Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy
  • Podniesienie kompetencji zawodowych nauczycieli z przedszkoli objętych Projektem,
  • Zwiększenie szans edukacyjnych dzieci w dziewięciu przedszkolach poprzez realizację zajęć:

Dodatkowych – Świat Cyfrowych Zabaw (zajęcia prowadzone na podstawie opracowanego programu zajęć, opartego o innowacyjne rozwiązanie Aptech Learning Ladder. Program pozwoli na wprowadzenie dzieci w świat cyfrowy oraz nauki prostych zwrotów w języku angielskim za pośrednictwem animowanych postaci.)

Specjalistycznych – Psychoruchowe, Socjoterapeutyczne, Logopedyczne

Działania podjęte w ramach projektu są bezpłatne.

Projekt – „Moje przedszkole – najlepszy start – Dzielnica Włochy  m.st. Warszawa” realizowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej X Edukacja dla rozwoju regionu, Działanie 10.1 Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży, Poddziałanie 10.1.4. Edukacja przedszkolna, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020

Więcej informacji znajdą Państwo na stronie Moje przedszkole – najlepszy start – Dzielnica Włochy m. st. Warszawa. http://projekty.syntea.pl/moje-przedszkole-najlepszy-start-wlochy/

DZIEŃ OTWARTY W PRZEDSZKOLUPotwierdzenie woli kontynuowania edukacji przedszkolnej dziecka
Skip to content