INFORMACJA ADMINISTRATORA DANYCH

7 czerwca 2018

INFORMACJA ADMINISTRATORA DANYCH

Na podstawie art. 13 ust.1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych informuję, że administratorem danych osobowych jest Dyrektor Przedszkola Nr 419 w Warszawie, ul. Ryżowa 17, który na podstawie art. 6 ust 1 pkt a/b/c/d/e/f, przetwarza dane w celu realizacji zadań ustawowych, statutowych oraz w interesie publicznym.  Z inspektorem danych osobowych, można się skontaktować w Przedszkolu Nr 419 w Warszawie, ul. Ryżowa 17, bądź mail-em:  p419@edu.um.warszawa.pl. Każdej osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo do kontroli treści swoich danych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania i przenoszenia, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 Odbiorcą danych osobowych są instytucje upoważnione z mocy prawa lub gdy jest to niezbędne do realizacji zadań ustawowych, statutowych oraz zadań publicznych. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

 W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu danych, każdej osobie przysługuje prawo skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych. Zebrane dane osobowe będą przechowywane i przetwarzane przez okres edukacji/zatrudnienia. Po zakończeniu edukacji, stosunku pracy wszystkie zebrane dane osobowe zostaną zarchiwizowane i będą przechowywane przez czas uregulowany odrębnymi przepisami prawa.

 Dane osobowe podlegają ochronie zgodnie z obowiązującymi przepisami i z zachowaniem należytej staranności oraz rozliczalności.

Raport z ewaluacji zewnętrznej, problemowej prowadzonej przez Kuratorium Oświaty w Warszawie.Piknik Rodzinny
Skip to content